bruxy.regnet.cz/fel Informace o studiu
Novinky
Ankety
Odkazy
E-mail

Fyzika 1

Stránky předmětu – herodes.feld.cvut.cz.

Tématické okruhy k předmětu.

Zápisky z přednášek – Hanitz

Stahujte zde – PDF 600 dpi, 3 351 843 Bytů

Protokoly

Zřejmě nejrozsáhlejší sbírku odkazů na stránky s protokoly najdete na stránkách FELinfo

 1. Měření objemu přímou metodou – PDF (58 kB), TEX.
  1. Stanovení modulu pružnosti přímou metodou – PDF (149 kB), TEX.
  2. Určení modulu torze dynamickou metodou a stanovení momentu setrvačnosti
  1. Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty
  2. Pohyh elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu
  1. Studium elektrostatického pole na modelech – PDF (74 kB), TEX, rozložení silokřivek (PNG, 80 kB)
  2. Měření magnetických polí
  1. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů – PDF (115 kB), TEX (51 kB [osahuje výpočty odhadem nejmenších čtverců pro tabulkáč])
  2. Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů
 2. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole – PDF (139 kB), TEX (44 kB)

První písemka u Doc. Hanitze

Čas pro vypracování 45 minut. Jednalo se pouze o látku z kapitoly Mechanika.

Skupina A

 1. Definujte vektor úhlové rychlosti a úhlového zrychlení a určete závislost tečného a normálového zrychlení na čase při rovnoměrně zrychleném pohybu.
 2. Definujte polohu těžiště tuhého tělesa a napište jaké má vlastnosti.
 3. Udejte podmínku pro sílu, aby byla konzervativní a co z toho vyplývá?
 4. Definujte moment síly a moment hybnosti a uveďte jak spolu souvisejí.
 5. Kdy platí zákon zachování hybnosti a momentu hybnosti?
 6. Napište pohybovou rovnici pro otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy a uveďte veličiny co se v ní vyskytují.

Skupina B

 1. Napište pohybovou rovnici pro fyzikální kyvadlo a definujte všechny veličiny co se v ní vyskytují.
 2. Co platí pro izolovanou mechanickou soustavu?
 3. Napište 2. impulzovou větu, definujte veličiny.
 4. Jakou podmínku musí splňovat síla, aby bylo možné definovat potenciální energii?
 5. Definujte střed hmotnosti soustavy a hmotných bodů, jaké má vlastnosti?
 6. Definujte vektor rychlosti a zrychlení, určete velikosti tečného a normálového zrychlení ve vrcholu dráhy šikmého vrhu.

Příklady – společné pro obě

 1. Tady bylo něco ohledně práce kterou hmotný bod vykoná při pohybu po půlce kružnice...
 2. Dvě tělesa se pohybují proti sobě a srazí se jako dokonale nepružná tělesa (nepružný ráz). Úkol: a) Určete rychlost tělesa po dokonale nepružné srážce; b) Jaká část energie se spotřebuje na deformaci, teplo, tření, atd.?
  Tělesa, m1, m2, v1, v2

Druhá písemka u Doc. Hanitze

Skupina A

 1. Definujte intenzitu a potenciál gravitačního pole a vysvětlete co fyzikálně představují.
 2. Definujte magnetický moment a vektor magnetické polarizace a uveďte jak to souvisí s B a H?
 3. Napište Biot-Savartův-Laplaceův zákon a uveďte co udává.
 4. Napište výraz pro energii el. pole soustavy vodičů, které nesou náboje Q1,...,Qn.
 5. Napište rovnici kontinuity pro nestacionární proudění kapaliny a vysvětlete co představuje.
 6. Napište zákon celkového proudu a vysvětlete jeho fyzikální význam.

Skupina B

 1. Definujte intenzitu a potenciál elektrického pole a vysvětlete co fyzikálně představují.
 2. Definujte dipólový moment a vektor elektrické polarizace a uveďte jak to souvisí s D a E?
 3. Definujte vektor magnetické indukce a uveďte co fyzikálně představuje.
 4. Napište výraz pro energii magnetického pole soustavy proudovodičů.
 5. Napište rovnici kontinuity proudu a co představuje.
 6. Napište Faradayův zákon elmag. indukce a co představuje.

Příklady společné pro A i B

 1. Voda v nádobě sahá do výšky h, určete polohu otvoru ve stěně nádoby tak, aby voda stříkala co nejdále.
 2. Určete potenciál el. pole ve vzdálenosti r1=0,1 metrů od povrchu koule o poloměru r2=0,03 m, která je nabita rovnoměrně s plošnou hustotou sigma=10-5 C/m-2.