RS232

Zadání

Sestavte program pro komunikaci po sériové lince a to přímým programováním registrů asynchronního obvodu UART 8250 dle následujících pokynů: Poznámka: Programy nejprve napište bez použití přerušení, až poté s využitím služeb přerušovacího systému.
Vypracování .pdf

Vyracování

Pomůcky
 1. 2 ks PC x86 kompatibilní
 2. Kabel pro propojení přes sériový port
 3. Operační systém MS--DOS
 4. Vývojové prostředí Turbo Pascal
Použili jsme předpřipravené programy intersta.pas, seriasta.pas pro obsluhu sériového portu, ve~kterých jsme provedli několik úprav:

seriasta.pas
program serial;
uses dos, crt;
const
{------------------- COM ports in PC -------------------}
COM1= $3f8;
COM2= $2f8;
Intr: Integer = $0b;
.
.
.
procedure init_com (portaddr: word);
begin
 port[portaddr+LCR ]:=$80;     { <- $3FB přepnout na nastavení rychlosti }
 port[portaddr + DLM]:=DLM_HIGH;  { > 300 Baud }
 port[portaddr + DLL]:=DLL_1200;  { 1200 Baud }
 port[portaddr+LCR]:=0;       { $3FB přepnout zpět }
 port[portaddr + LCR]:=LCR_8BIT;  { Line Control Register, 8 bit, bez parity }
 port[portaddr + IER]:=0;      { bez přerušení }
 port[portaddr + MCR]:=MCR_DTR;   { Modem Control Register: DTR}
end;

function rx_rdy (portaddr: word): boolean;
begin
 rx_rdy:=((port[portaddr + LSR] and 1) <> 0); { <- maska }
end;

function tx_rdy (portaddr: word): boolean;
begin
 tx_rdy:=((port[portaddr + LSR] and LSR_BF) <> 0); { <- registr }
end;
.
.
.
intersta.pas
program interp;
uses dos, crt;
const
{------------------- COM ports in PC -------------------}
COM1= $3f8;
COM2= $2f8;
Intr: Integer = $0c; {x0c - COM1, x0b - COM2}
.
.
.
var
  com: word;
  intno: byte;   { číslo přerušení }
  oldvect: pointer; { pro uložení původního vektoru přerušení }
  c: char;
  xp, yp ,xv ,yv: byte;
.
.
.
procedure rx_int; interrupt; { obsluha přerušení }
begin
 window(1, 13, 80, 25);
 gotoxy(xp, yp);
 c:= rx_get(com);      { načti znak }
 write(c);          { vypiš }
 if c = chr(13) then
 writeln;
 xp:= wherex;
 yp:= wherey;
 port[$20] := $20;      { odhlášení řadiči přerušení }
end;

begin            { hlavní program }
.
.
.
 init_com(com);       { inicializace }
 GetIntVec(intno,oldvect);  { uložení vektoru přerušení }
 SetIntVec(intno,@rx_int);  { nastavení vlastní obsluhy }
 while (ord(c) <> 27) do   { dokud nebyl stisknut Esc }
 begin
  if keypressed then
  begin
  if tx_rdy(com) then   { je připraven pro vysílání }
   begin
   window(1, 3, 80, 10);
   gotoxy(xv, yv);
   c:=readkey;       { přečti znak z klávesnice }
   tx_put(com, c);     { odešli }
   write(c);        { vypiš na obrazovku }
   if c = chr(13) then   { Enter }
   writeln;
   xv:= wherex;
   yv:= wherey;
   end;
  end;
 end;
 c:=readkey;         { ještě počká na 1 stisk klávesy }
 if c = #0 then       { rozšířený kód }
 c:=readkey;        { přečti, aby se po ukončení nepoužila tato klávesa }
 SetIntVec(intno,oldvect);  { vrácení původního vektoru }
end.

Závěr

Během testování programů jsme se setkali jen s menšími problémy, když nám náhle přestal fungovat již odladěný program--pomohl restart. Při bližším pohledu do zdrojových souborů programů je vidět, že je potřeba nastavit mnoho registrů (procedure init_com), aby se podařilo zprovoznit sériový port. \end{document}