založena polytechnika – VŠ pro vědce a odborníky

tzv. demonstrátoři – předváděli stroje

knihovna – nejmodernější poznatky

snaha osvětlit fce strojů – problémy při složitosti

archiv výkresů

instituce získala i jeden klášter


Demonstrátoři byli po 4 letech prohlášena za vědce – např. Mongobbier, Comte – kabinet technických kreslířů

problémy demonstrátorů – snaha osvětlit fce

vědecká debata o vysvětlení fce strojů

byla založena VŠ textilní – mechanické oddělení

začali se do toho plést ekonomové, založena deskriptivní geometrie

2. období – přesun poznatků z Francie do ENG a naopak

zjistili, že Francie má velké zpoždění, široké diskuse

zkoumání principu a aplikace, večerní kurz dělníků a organizátorů

3 obory – průmyslová chemie, mechanika a geometrie, průmyslová ekonomie

pro Pařížskou oblast

mohl být připravováni i pedagogové

Profesor a asistent – profesor teorie a asistent praxe

Předvedl stroj

musely se dělat makety a modely strojů – např. zemědělské

Muzeum shromaždovalo stroje


Realizace mezinárodní výstavy

1880-1890 – Problémy s místem – financemi, výrobci


Vývoj techniky v pravěku

 1. kriteria technologická – materiál a způsob výroby

 2. Způsob opatřování potravy

 3. Typ organizace spol.


Prameny poznání

 1. Paleoantropologie

 2. Prehistorická archeologie

 3. Etnografie


Oblasti – Blízký východ, Mezopotámie, Asie, Afrika, Indie, Čína, Řecko, Persie


Starý paleolit

1) Technologie – štěpná industrie – zbraně a nástroje


Střední paleolit

259000-50/40 000 BC

 1. štěpná industrie – pravidelné čepele, přitloukání

- spec. nástroje – drapadla, hroty, nože, škrabadla, vrtáky, rydla, oštěpy, sekery, palice

 1. lov, sběr

 2. chaty s členitým vnitřkem – 2. ohniště, homo sapiens neandretalis, cromagnon


Mladý a pozdní paleolit

40000-10000 BC

 1. nástroje ze složených částí, kamenná a kostěná technologie


 1. kolektivní lov, specializovaný a náhodný, sledování zvěře

 2. obytné stavby, zaoblené chaty, i složitá konstrukce, projevy kultu – jeskyně

homo sapiens sapiens


Mezolit

 1. kamení, kosti, dřevo

 2. LOV – menší lovecké celky, jednotlivé kusy zvěře, sběr, rybolov,

 3. suroviny v okolí sídliště, hustota osídlení, - ukončení paleolitu – technická revoluce

Neolit

 1. Broušená industrie – výrobky – kamenné, kostěné, dřevěné

 1. počátky zemědělství – ohrazování, primitivní setba, odchycování zvěře a chov

 1. usedlý život, sídliště – velké domy


nejstarší nálezy – zlatý kopec, Přeslenice, spodní stolička, Mlazice, Sedlec, Retek, Slovensko


Mezolit – domy široké 6-7 m, dlouhé až 60 pro velkorodiny


hrazená nebo opevněná obilí – v povodí Labe


Carvac – Francie, Stonehenge, Venice,


asi 2 000 BC, tzv. balzamovači- nechali jen srdce, koření a roztoky


kolem 5000 BC – Sumerská civilizace – kolem Eufratu a Tigridu, chovali zvířata, obilí, len

zavlažování z kanálů, Babylonská věž, kolem 3000 BC, pero, hliněná tabulka, obrázky, znakové kódy


Civilizace v údolí Indu – 2500 BC, vesnice, měli i lázně a kanalizaci, hlavní ulice rovnoběžné, domy z pálených cihel, balkóny a okna, kolem 1700 – zemětřesení, povodně a nájezdy

civilizace zanikla, Ulice dlážděné


Chamurapi – 282 zákonů v zákonících, - oko za oko


Chetitská civilizace


Minojská a Mykénská civilizace – 3000-1400 BC


Kuřická kultura – dnešní Súdán, povodí Nilu, výroba železa, vlastní loďstvo, Kartágo


Kultura Noch

 1. umělecké zboží, železo


Etruskové

umělci, velké hrobySparta a Athény


Peská říše

550-300 BC

král Kýros II Velký – první velký perský král

Válečníci – jezdecké umění Keltů, tkalcovství, hrnčířství, Stavěli hradiště s vesnicemi, kruhové stavby


Starověk

Doba kamenná

3500-1100 BC

starší doba bronzová – únětická

střední doba bronzová – mohylová

mladší doba bronzová – lužická


Znalosti – rozvoj – zemědělství, řemesel, dobývání rud,(Cu,Au) a jejich zpracování

75-95% Cu + 5-25% cínu,

znalost tuhy

řemesla – hrnčířství – tkalcovství, horolezectví, stavebnictví

výroba skla a papíru

základy věd – matematika, astronomie

směna – jantar, sůl, Au, zeměd. produkty


Doba železná


1100 – 500 BC

starší – rozvoj metalurgie, redukce v nízkých pecích

vojenské techniky, Řecko, Řím, stavební techniky,

hieroglyfy, Hieratické písmo, Klínové p., Fénické písmo, Řecká abeceda


Antická civilizace

8 ST BC – konec 5 ST AD


Archaické období


Klasické období

2/2 5 ST BC – konec 4 ST BC

Platonova škola

Aristotelova škola


Helénské období

4 ST BC – 2/2 1 ST BC

Alexandrijská muzea

Eukleides, Archimedes, Heron


Římské období

1 ST BC – 5 ST AD

První Ekleici

Architás z Tarentu – 1/2 4 ST BC


Archimédes


Kteribios Alexandrijský


Filón Byzantský


Thales z Mílétu


Pythagoras


Herón z AlexandrieSpolečenské uplatnění vědy a techniky


 1. Věda – kulturní pojem, vytváří filozofické postupy, rozvoj nauk o přírodě, posílení společenského života

 2. Technika –vliv na výkonnost , válečnictví, doprava, zvyšování pohodlí, méně při výrobě, odmítnutí nadpřirozených silEmpirie


Experiment


Vytvoření teoretického poznatku

Lékařské školy


Lékařský stav

Řecko – lékař byl řemslník

Řím – lékaři byli otroci, postupně měli privilegiaStředověk

5ST- rozdělení západořímské říše

15 ST- objevení Ameriky


-hierarchie: 1)panovník

2)šlechta vyšší/nižší + církev

-monarchie – absolutní – z počátku

- konstituční

- indoevropský – staroevropané – severní – Baltoslované - Slované


Arabská věda


Středověk


Král (dvůr, služebnictvo, vojsko)

Feudál – vyšší, nižší

Poddaní – hradí feudálovi náklady na výzbroj a družinu

7-10 st. – většina států v Evropě knížectví


Emfytense – dědický pakt feudálů

Zemnědělství


Obdělávání půdy – oradla

 1. pluh – slabší brázda, s boky

 2. brány – od 11 st
Způsob zapřahání

 1. jho – 3. st

 2. postroj s hrudním řemenem

 3. chomout s postraňky – koně s podkovama


Zdroje Energie


Vodní kolo


Větrné mlýny – 10 st J Evropa


Využití papíru a knihtisku


Doprava

Vodní - kormidlové veslo


Prostor a čas


Hodiny
Porcelán a sklo


Skleněná optika


Stavitelství


Hmoty


Vodárny, vodovody,


Velká Morava


Český stát


Regnum – dědictví od 25.9.1212 – Fridrich II. sicilský uděluje Přem. I. v Bazileji. Zlatou bulu sicilskou

 1. dědičnost č. král. titulu

 2. morava + pražská diecése nedílnou součástí č. království

 3. římští panovníci udělí čechy v léno jen doma přijatému králi, šlechta musí přijmout, když bude šlechta protestovat může být sesazen

 4. č. král – navštěvuje římské sněmy v Norimberku, Bamberku, Mersenburku, hlasuje

 5. korunovace v Římě – č. král postaví 300 jezdců nebo 300 hřiven stříbra

 6. č. král – kurfiřt – volič


1356 – potvrzení zl.b.s. – Země koruny české

 1. právo svobodné volby krále

 2. 1. kurfiřt

 3. Český stát je nedělitelný, pod vládou 1 panovníka


Inkorporace


Obchodní cesty


Tři bludné kruhy feudálního hospodářství

 1. půda. dobytek, hnůj

 2. Půda, výnosy, populace

 3. nástroje, půda, populace


Královská města x věnná m. x horní x soukenická x poddanská m.(málo)Hornická

Hlíny


Rudy – zlato, cín, měď


1555 – 12 knih o hornictví a hutnictví


Knihtisk


Čechy


RenesanceMojžíš – voda, vzduch,oheň,země

morfologie-minerály, rostliny, živočichové

základ všeho – oko – pozoruje a odhaluje prostor

rozum – vnitřní oko


Vojenské technické školy

1707 Praha, 1717 Vídeň, 1732 Sasko, 1776 Berlín

-stavitelství a architektura a) vojenská b) umělecká


Vědecké učené společnosti 1. Průmyslová revoluce


Parní strojTextilnictví


Konec 18 st.


Strojírenství


Elektromechanické dílny 1. Průmyslová revoluce


Spolky


Spalovací motory


Letectví


Těžká chemie a metalurgieUmělé hmoty


Hospodářský vývoj


Česká buržoazie


Elektřina

bezdrátová telegrafie


Žárovka


Doprava