Vědecká disciplína

Historie

Vědecké skupiny

vědci

Encyklopedie

Riegrův slovník naučný

Ottův slovník naučný

Masarykův slovník

Komenského skovník

Československá vlastivěda

PSN, IES, MČE

Knihovny - archívy

Knihovny

Národní

St. Technická

Městská

vědeckých institucí

Archívy

SÚA

A UK

A AV ČR

A ČVUT

A NTM

A hl. města Prahy

Musea

Musea v Praze

Technická musea

Sběratelé

Období pravěké

 1. kriteria technologická – materiál a způsob výroby

 2. druh opatřování potravy

 3. typ organizace společnosti

Prameny poznání

Starý paleolit

jedno i oboustranné sekáče , pěstní klíny, pravidelné pěstní klíny, nativní úlomky

Střední doba kamenná 259000-50/40 000 BC

Mladý a pozdní paleolit

Mezolit

Neolit

výskyt nálezů

zavlažování z kanálů, Babylonská věž, kolem 3000 BC, pero, hliněná tabulka, obrázky,

znakové kódy

domy z pálených cihel, balkóny a okna, kolem 1700 – zemětřesení, povodně a nájezdy

civilizace zanikla, Ulice dlážděné

- přední obchodníci, města, přístavy, paláce,

- hrnčířství, zlatnictví – zlato, bronz

- Henrik Šíman, 1870 – objevil a prozkoumal Tróju

král Kýros II Velký – první velký perský král

Válečníci – jezdecké umění Keltů, tkalcovství, hrnčířství, Stavěli hradiště s vesnicemi,

kruhové stavby

Doba bronzová

starší

únětická

střední

mohylová

mladší

lužická

upevnění znalostí z doby Neolitu

Únětická kultura

Mohylová Kultura

Lužická kultura

Doba železná

starší

haldštadská

mladší

laténská

Antická civilizace

archaické období

8. - 6. st. př. Kr.

melétská škola Pythagorejci

klasické

5. - 4. st. př. Kr.

Platon, Aristoteles,

helénské

4. - 1. st. př. Kr.

Euklides,Heron, Archimedes

římské

1. - 5. st. n. l.


První Ekleici

- zakl. mechaniky, teorie póly, zkonstruoval 1. automat – létající pták

- teoretik, páka, nakl. rovina, hydrostatika

- pneumatika – pumpa a dělo

- tepl. roztažnost, páka, automat

- státník, filozof, prapodstata je voda, vypočítal zatmění slunce a záplavy

- řecká matematika, střídmost, otužilost, věrnost

- řecký matematik a mechanik, využívá páky v mechanice

Společenské uplatnění vědy a techniky

společenského života

odmítnutí nadpřirozených sil

Vytvoření teoretického poznatku

Lékařský stav

Řecko

Řím

Lékařské školy

Krótónská škola

Kójská škola

Knidská škola

Alexandreiská škola

Dogmatická škola

Empirická škola

 1. pozorování

 2. odkaz na staré poznátky

 3. srovnání obdobných poznatků

Metodická škola

Pneumatická školá

Hippokrates

Středověk

Arabská věda

- navazuje a prohlubuje na antické přírodovědce

- observatoř v Bagdádu

- al farábího encyklopedie

- 961 – 1. VŠ v kordóbě

- praktika

- alkohol v lékařství

- destilace a sublimace

- matematika

- optika

- kupci – do Evropy

Středověk

-hierarchie: 1)panovník 2)šlechta vyšší/nižší + církev

-monarchie – absolutní – z počátku

- konstituční

- indoevropský – staroevropané – severní – Baltoslované - Slované


- ranný – 5/6 st. – 12. st

- vrcholný – 13-15.st

- pozdní – 16 – 17/18 st

- 395 – ZŘŘ 476

- VŘŘ – 1453 – byzantská kultura

- LIMES ROMANUM – obranný systém proti útočníkům – hlavně germánům

- Frankové

- Z – francká říše – karlovci, kapetové

- V – něm. královstí

- Chlodvík – 5/6 st. – rodělil zemi na purkrabství

Král (dvůr, služebnictvo, vojsko)

Feudál – vyšší, nižší

Poddaní – hradí feudálovi náklady na výzbroj a družinu

7-10 st. – většina států v Evropě knížectví

Emfytense – dědický pakt feudálů

Zemnědělství

- 2 polný sytém – úhor a jař

- 3 polný systém – ozim, jař, úhor

Obdělávání půdy – oradla

1) pluh – slabší brázda, s boky

2) brány – od 11 st

Způsob zapřahání

1) jho – 3. st

2) postroj s hrudním řemenem

3) chomout s postraňky – koně s podkovama

Zdroje Energie

- zvířecí, lidská síla

- Energie vody, větru

Vodní kolo

- 9-13. st Evropa

- Hlavní nositel tech. změn

- mletí obilí

- valchování tuku

- pohon pil

Větrné mlýny – 10 st J Evropa

- mletí obilí – 12-13 st. ostatní Evropa

- Odčerpávání vody z dolů

- pohon mechanizmů

Využití papíru a knihtisku

- papír – 105 čína, 11-12 st. do Evropy

- Knihtisk – 5-6 st. čína – derbtisk

- 1040 – Čína razítkový tisk

- 1390 – Evropa – kovové litery

- 1450 – Guttenberg – kovová razítka

Doprava

Vodní - kormidlové veslo

- otáčivé kormidlo na zádi – 8 st. Čína

- 13. st. Evropa

- Silnice – od 14. st. – stavby silnic a mostů

- vozy – 2-4. st. – 2-4 kolové (koně)

- otáčivá přední náprava – rejd

- kočáry – 1. typ kapoty

Prostor a čas

- zdokonalená kapota

- Evropa – 12. st.

Hodiny

- poháněné

- vodní kolo

- sluneční hodiny

- 1300 – mechanické hodiny – orloje

- po 1500 – přenosné hodiny, péro

- materiál – železo a mosaz

Porcelán a sklo

- čína – porcelán podobný kamenině

- keramika – z arab. _____

- 10. st. – Byzanc – popis výrovy

- 13. st. – Itálie – umělecké dílo, zrcadla !!!

- 15. st. – Čechy – 1. výroba

- 17. st. – Čechy – křišťál

Skleněná optika

- 1299 – skleněné čočky

- 1590 – mikroskop - Jansen

- 1609 – dalekohled - Galilei

Stavitelství

- plánovité budování měst – hradby, vodovody, dláždění

- typy staveb – města, hradby, kláštery, kostely, katedrály

Hmoty

- dřevo, proutí, hlína, škvára

- kámen, opuka, pískovec, mramor

- hrázděné zdivo – cihl. vyzdívka

- doprava materiálu – ručně, nosítka, kolečka, 2koláky

- kladkostroje – kuře, dřev. džbery

Vodárny, vodovody,

- věže

- potrubí z dřevěných kuláčů, obklad. jílem

- kanalizace – povrchová ve středu ulice

- budování rybníků – od 15. st


Velká Morava

K+M v říše

České území

Dynastie

Vořuvoj, Ludmila (889 - 921) / Vratislav, Drahomíra, / Václav (912 - 935) / Bolestav I, II

/ Oldřich Božena / Břetislav, Jitka (1055)


Český stát

13. stol.

14. stol.

Obchodní cesty

Český stát

vznik

13. stol

1212

1356

14. stol.

 1. Morava

 1. Slezko : horní a dolní

 2. Lužice : horní a dolní

 3. Lucembursko, Braniborsko, Berqundsko

Na našem území

15. 16. st

žíly

Kutná Hora

Rybníkařství

Získávání kamence

Stavebnictví

Horní regály

Knihtisk

Čechy

Obchodní cesty


Renesance

Hlavní vědy

J. Keppler – 2 zákony o pohybu planet

G. Galilei – heliocentrismus

G. Bruno – točí se

Andrea Veralius – podrobný popis lidských orgánů

J. Jesenius – pitva

William Harvey – velký krevní oběh

Jan Černý – herbář

Conrád Gerner – Živočichopis, také koňské lékařství, spisy k vinařství

Koperník – právní vzdělání – De revolutionus Orbinu Coelestinum

- 1529-32 – 420 stran – 6 svazků

- členění jako ptolemajův Almagest, našel tam nemravnost

7. dubna1348 – založena UK

- artistické fakulta, praktické fak. (medicína, práva, teologie)

- Češi, Poláci, Sasové, Bavoři

Dekret kutnohorský – 3 hlasy čechům, 1 němcům

- úbytek studenstva, úpadek až do 1/2 17. st.

Lékaři a biologové, vědy

Koperník

Kepler 1609 - 2 zákony eliptického běhu

G. Galilei - hvězdný dalekohled

Školství

Řády

Historie škol

1794 - ústřední škola pro veřejné práce

1795 - polytechnika

1794 - umělecká a řemeslná konzervatoř

Vznik civilních inženýrů

1707 (30.1. 1705 - žádost)

1717 - začátek vyučování

1798 - Gerstner

1803 -

1806 -

budova Karlova Náměstí

Josef Božek

Elektrotechnická - 1. Hodina K.V Zenger (1884 -5)

1891 -katedra Elektrotechniky

1920 ČVUT

Knih tisk

 1. sezeč - "Psal" jako na stroji nekonečno řádek

 2. sazeč - lámal řádky, formát

 3. sazeč - rozmetal, doplňoval zásobníky

zemědělství

Textil

Hornictví


Průmyslová revoluce

České země

 1. vědecko technická revoluce

potravinářství, elektrotechnika, strojírenství, textilnictví

český akumulovaný kapitál

2.průmyslová revoluce

české země

Nauka o elektřině

Vědecké společnosti

1746 - spole. neznámých učenců

1769 - učená společnost

1784 - KČSN . veřejné výstupy

3 proudy

1919 - ESČ - elektrotechnický svaz československý


přehled dat

Edison 1879 - žárovka

Siemens - 1. elektrická lokomotiva

Spalovavací motor

1898 - Renault

1899 - Fiat

1903 - Ford

1899 - Laurin Klement

1899 - Praga

1783 - horký vzduch - Montgolfiéra

1783 - vodík Charles

1852 - ridší vzduch

1900 - Zeppelin

1886 - Lilienftal

1903 - Wrightové, Kašpar

Těžká chemie, metalkurgie

Sériová výroba


Druhá Prům.Rev.

1804 – císařství

1750-Francouzská encyklopedie – Diderot

17 svazků textu a další(tabulky)

1746-51 – společnost neznámých učenců – sídlo v Olomouci – vznik k pěstování krásných

věd a svob. umění

1769-1774 – učená společnost – Ignác Born

1784 – KČSN – právo vystupovat veřejně

- - - - -

3 proudy: mat. – fyz. – Gestner

- přírodovědci – Preslové, Šternberk

jazykovědci a historici – Dobrovský, Palacký, Jungmann

1888 – 1890 – ČAVU – pro vědu a umění

od 1775 – Abhandlungen – 1. časopis GER

dále časopis pojednání KČSN CZ

Spolky

- Matice česká 1831

- SIA – Inger, křižík -1865

- Česká matice česká 1895

- 1919 ESČ – elketr. svaz českosl.

- velice významný

- elektrotech. skupina

- do 30/20st. radiotech. skup. se připojuje

Spalovací motory

- J.s.E.Lenoir 1859-60 – rotor poháněný svítiplynem

- N.Otto - + E. Langen – 4 taktní spal. motor

- Daimler, Benz, Diesel – automobilky – Renault, fiat, ford, president, l+k

Letectví

- 1783 – bří Mongolfiérové – balón + horký vzduch

- 1783 Jacques Charles – Balon avodík

- 1790 – 1. vzlet v Praze - balon

- 1852 – řiditelná vzducholoď julles Giffard

- 1900 – pravidelný provoz Zeppelin

- kluzáky – Lilientiag

- 1903 – vrtulové letadlo – Wrightové

Těžká chemie a metalurgie

- umělé hmoty

- H. Bessemer – 1855 – kyselá vyzdívka pecí

- bří Siemensové – regenerativní pec 1855

- Sydney Thomas – zásaditá vyzdívka

- sériová výroba

- USA – WHITNEY, COLT

- GB – pásová výroba

- 1865- jatka – pás na přepravu zvířat

- práce organizoval Friedrich Taylor

Umělé hmoty

- A. Parker – celuloid

- L. Chaedonet – celulózové hedvábí

- L. Baekeland – bakelit

Hospodářský vývoj

- 1/2 19 st.

- vídeňský velkokapitál v čes. zemích

- textilnictví, hutnictví, strojírenství, sklářství, chemie

Česká buržoazie

- zemědělství, řemeslná výroba, živnost. podnikání – obchod, služby

- 1869 – živnobanka

- 1900-13 30 mil.k. – 277 mil. k.

- předstihnutí německých bank

Elektřina

- Luigi Galvani – fyziologické pokusy s preparáty žabích stehen a svalů

- Allexandro Votla – vyvinul 1. baterii – galvaniho článek

- V.V. Petrov + H. Davy – nezávisle na sobě pozorovali a popsali elektrický oblouk

- Michel Farraday

- 1820 1. elelktromotor

- 1831 první dynamo

- pospsal indukci a zákony

- vysvětlil pojem el. mag. indukce a elektrické pole a pojem siločar

- Clark Max Well – důkaz Faradayových experimentů

- Hertz – el. mag vlny

- telegraf – 1. želez. telegraf. linka 50 km, 1837; W. Gooke, Ch. Wheatstone

- 1840 – telegraf. přístroje samuela Morse – abcd

- 1866 – 1. transatlantický podmořský kabel, pravidelné telegrafní spojení mezi Evropou a

Amerikou

- telefon – v USA – Graham Bell 1876

- Elisha Gray

bezdrátová telegrafie

- A.S. Popov – 1895 – odeslal 1. radiogram

- Marconi – kontakt radiem mezi anglií a amerikou

- Flemming – elektronka, dioda

- forest – trioda

- siemens a wheatstone – zdokonalení dynama

- Jabločkov – patent na obloukovou lampu

- Fr. Křižík – vylepšení lampy (1878-1880) – 1881 v Paříži oceněna zlatou medailí

Žárovka

- T.A.Edison – 1879 všeobecné rozšíření el. světla

- 1882 – první elektrárny v LON a MILáně

Doprava

- siemens + halske – 1879 berlínská výstava – 1. el. lokomotiva

- od 1884 – v řadě měst tramvaje

- 1863 – metro – LON – 90/19st. – měněno na el. pohon